Algemene voorwaarden Silka Media

Artikel 1.

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Silka Media (hierna afgekort: Silka Media): SEO en SEA gespecialiseerde bedrijf Silka Media, gevestigd te Eeklo, kantoorhoudende aan de Schaperijstraat 71, B-9900 Eeklo, tevens zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, die aan Silka Media opdracht heeft gegeven.

c. Overeenkomst: de door de Opdrachtgever aan Silka Media verstrekte opdracht c.q. de door partijen gesloten overeenkomst, waaronder een abonnement en Google Adwords campagnes (SEA) tevens wordt begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Silka Media, alle overeenkomsten gesloten met Silka Media en werkzaamheden verricht door Silka Media. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Silka Media voor de uitvoering van de overeenkomst derden heeft ingeschakeld.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Silka Media en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Silka Media en Opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.

4. Toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

1. Alle offertes van Silka Media zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening van het aanbod, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2. De prijzen genoemd in de offertes van Silka Media zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende opdrachten.

4. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Silka Media. Silka Media is niet eerder aan de overeenkomst is gebonden nadat hij de aan hem gegeven opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dan wel indien Silka Media een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.

5. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Silka Media, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Silka Media dit schriftelijk aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Silka Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Silka Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk en gezamenlijk door beide partijen zijn aanvaard en vastgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Silka Media zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren en streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal Silka Media de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Silka Media het recht de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten verrichten. Silka Media blijft in het geval van inschakeling van derden altijd eindverantwoordelijke voor het werk.

3. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houdt Silka Media rekening met regels, richtlijnen, beleid en technologie van anderen, zoals Google. Indien nodig past Silka Media zijn werkzaamheden dientengevolge aan, op grond waarvan Opdrachtgever geen recht heeft om de overeenkomst op te zeggen of ontbinden.

4. De Opdrachtgever draagt -conform instructie van Silka Media- zorg voor tijdige en juiste aanlevering van het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens. Indien het benodigde materiaal en/of gegevens niet tijdig door de Opdrachtgever aan Silka Media is verstrekt, heeft dat geen invloed op de ingangsdatum van de overeenkomst en de daarbij behorende betalingsverplichting van Opdrachtgever, maar zal dit wel invloed hebben op de tijdsplanning van de SEOen/of SEA-resultaten.

5. Alle door Silka Media aan Opdrachtgever verstrekte rapportages mogen alleen binnen de organisatie van Opdrachtgever voor eigen gebruik worden gedeeld en mogen niet zonder toestemming van Silka Media aan derden worden verstrekt en/of openbaar worden gemaakt.

Artikel 5. Meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen dan wel de Opdrachtgever tussentijdse wijzigingen in de werkzaamheden wil laten uitvoeren, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dientengevolge gezamenlijk schriftelijk wijzigen en/of aanvullen.

2. Meerwerk wordt door Silka Media bij de Opdrachtgever gefactureerd op basis van nacalculatie op grond van de bestede tijd tegen het geldende uurtarief van Silka Media.

Artikel 6. Prijzen, facturatie en betaling

1. De door de Opdrachtgever aan Silka Media verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst als vaste en/of abonnementsprijs bepaald.

2. Indien er een abonnement is afgesloten dient betaling vooraf per maand te geschieden. Voor aanvang van het abonnement dient Opdrachtgever de eenmalige setup fee te hebben betaald, zoals die in de overeenkomst is bepaald.

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen, wordt daarbij de betalingstermijn(en) van deze vaste prijs bepaald.

4. Indien geen vaste prijs of abonnement overeengekomen is, factureert Silka Media na realisatie van zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever op basis van de bestede tijd tegen het geldende uurtarief van Silka Media. Deze factuur dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door Opdrachtgever aan Silka Media te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de overeengekomen termijn aan Silka Media betaalt, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval tevens wettelijke handelsrente alsmede wettelijke buitengerechtelijke kosten over het openstaande bedrag(en) verschuldigd.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting nimmer op.

7. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Silka Media wordt hierbij uitgesloten.

8. De vordering tot betaling van het volledig door de Opdrachtgever aan Silka Media verschuldigde bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien Opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 7. Duur, opschorting en ontbinding

1. De duur van de overeenkomst wordt in de overeenkomst bepaald. Indien in de overeenkomst daarover niets is bepaald, dan geldt een duur van 12 maanden.

2. De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen duur, tenzij partijen schriftelijk een verlenging voor bepaalde duur zijn overeengekomen.

3. Silka Media is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien.

– Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt.

– Silka Media na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen.

– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien Opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

– Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding blijft de Opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag(en) aan Silka Media te betalen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door Silka Media opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Silka Media is in totaliteit steeds beperkt tot de dekking en het bedrag dat in het betreffende geval door deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van Silka Media, dan wel is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst met Opdrachtgever.

2. Behoudens opzet of grove schuld is Silka Media nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade.

3. Silka Media is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Silka Media kenbaar behoorde te zijn.

4. Silka Media is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website van Opdrachtgever, voor door derden uitgevoerde back-up(s) van de website van Opdrachtgever, hosting door derden, beveiliging van de website tegen virussen en/of hacken, etc..

Artikel 9. Privacy

1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, inlogcodes, etc. van Opdrachtgever worden vertrouwelijk door Silka Media behandeld. Silka Media verstrekt dergelijke informatie niet aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

2. De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Silka Media gebruikt voor de correcte uitvoering van zijn werkzaamheden.

Laatst aangepast op 12/04/2019.

Silka Media behoud het recht de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen…